yt_logo fb_logo instagram_logo

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri


Akcija in aktualno

Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri

      1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnih igrah na Facebook strani. Organizator nagradne igre Studio DO-MA, Matic Nareks s.p., Ulica mesta Grevenbroich 13, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

 

  1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in Facebook strani:

https://www.facebook.com/portret.si/

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 8. 12. 2017 do 20. 12. 2017 (10:00).

 

  1. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so na Facebook strani Art studio Dolores kliknili gumb »Všeč mi je« oziroma »Like«, na objavo kliknili gumb »Deli z ostalimi« oziroma »Share«, so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, so starejši od 18 let oziroma so mladoletne osebe, ki so za sodelovanje v nagradni igri pridobile privolitev staršev oziroma zakonitega zastopnika, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo pogoje te nagradne igre.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

 

  1. Način sodelovanja

Nagradna igra poteka na Facebook strani https://www.facebook.com/portret.si/. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki, ki ustrezajo pogojem iz 3. točke teh pogojev sodelovanja.

Nakup izdelkov pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, prenos podatkov itd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

 

  1. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žrebanje bo potekalo 20. 12. 2017 na sedežu organizatorja nagradne igre in zajema vse uporabnike, ki so do 20. 12. 2017 do 10.00 ure upoštevali pogoje iz 3. točke. Žreb bo opravljen tako, da bo izžreban en nagrajenec, ki bo prejel nagrado.

Nagrajenec nagradne igre bo objavljen na Facebook strani Art studio Dolores. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka profila na Časovnici v posebni objavi. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade so prenosljive na tretje osebe.

 

  1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. točke ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.
Nagrada je sketch portret ene osebe v velikosti A4 formata.

Nagrajenec mora svoje podatke za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj, e-naslov ter telefonska številka) poslati na elektronski naslov info@portret.si najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade. Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče.

Nagrajenec se strinja, da se portret, ki ga prejme v tej nagradni igri, lahko uporabi v promocijske namene Art studia Dolores.

Nagrajencu, ki bo organizatorju posredoval svoje podatke, bo nagrada poslana po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju, najkasneje v roku 30 dneh oz. bo nagrajenec lahko prevzel nagrado na drugem, vnaprej določenem mestu in v določenem roku prevzema, če nagrade ne bo mogoče poslati po pošti.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani oz. na e-mail naslov v roku 7 delovnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

 

  1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-       (ne)delovanje spletnega mesta in družabne spletne mreže Facebook,

-       vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,

-       kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,

-       nedostavljene pošiljke z nagradami,

-       kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov:

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. točko Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade.

 

  1. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila nagradne igre so na spletni strani www.portret.si vidna vsem udeležencem.

 

  1. Ostale določbe:

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.portret.si, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke z naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore z naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

 V Celju, 5. 12. 2015

 

 

 

 KONTAKT IN POVPRAŠEVANJE

Dolores Ponoš

Ulica mesta grevenbroich 13

3000 Celje